Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634359 nr. 14

34 359 Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN DER STAAIJ

Ontvangen 28 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Onze Minister kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een of meer verplichtingen die voortvloeien uit een opgelegde maatregel indien:

    • a. dat aanvaardbaar is met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, en

    • b. er sprake is van bijzondere omstandigheden die bij de aanvraag worden vermeld.

    Aan de ontheffing verbindt Onze Minister voorschriften die waarborgen dat de beoogde bescherming van de nationale veiligheid gehandhaafd blijft.

Toelichting

De bescherming van de nationale veiligheid vraagt om effectieve handhaving van de opgelegde maatregelen. Het wetsvoorstel biedt echter een mogelijkheid om tijdelijke ontheffing van de maatregelen toe te staan, zonder dat dit duidelijk is ingekaderd. De indiener is van mening dat dit alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk moet zijn. Daarom biedt dit amendement een verduidelijking en inkadering van de mogelijkheid voor ontheffing. Een strikte toets hiervoor is noodzakelijk. Het beoogde effect van de bescherming van de nationale veiligheid moet gewaarborgd blijven. Als dat niet mogelijk is, kan er geen ontheffing worden verleend.

Bisschop Van der Staaij