Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634356-(R2064) nr. 12

34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN TELLEGEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 13 mei 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in onderdeel 1 in het vierde lid «een persoon die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn gedragingen» vervangen door: een persoon uit wiens gedragingen.

Toelichting

Naar de mening van ondergetekenden dienen ook personen die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie en die inmiddels zijn teruggekeerd naar het Koninkrijk het Nederlanderschap te verliezen. Immers, bij het intrekken van het Nederlanderschap staan de verrichte handelingen centraal, niet de plaats van verblijf. Dit amendement schrapt daarom de voorwaarde dat personen zich buiten het Koninkrijk moeten bevinden. Het is onwenselijk dat degenen die erin geslaagd zijn terug te keren in het Koninkrijk de voordelen van het Nederlanderschap kunnen behouden. De indieners zijn overigens van mening dat ook in deze situaties tot ongewenstverklaring en, indien mogelijk, tot uitzetting moet worden overgegaan.

Van der Staaij Tellegen


X Noot
1

Vervangen in verband met wijziging van de ondertekening.