Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634356-(R2064) nr. 11

34 356 (R2064) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN TELLEGEN

Ontvangen 12 mei 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in onderdeel 1 in het vierde lid voor «zijn gedragingen» ingevoegd: een of meer van.

Toelichting

De regering heeft aangegeven dat voor het ontnemen van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, meerdere gedragingen moeten hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat de betreffende persoon zich heeft aangesloten bij een organisatie die is geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Zo is het ook voorgesteld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Indieners vinden dit een gemiste kans, omdat ook één gedraging dermate ernstig kan zijn dat intrekking van het Nederlanderschap gerechtvaardigd kan zijn, bijvoorbeeld wanneer onomstotelijk vast staat dat iemand vertrokken is en zich in het strijdgebied bevindt. Te denken valt aan een online gepubliceerde boodschap of foto van een jihadstrijder, waarvan de diensten in Nederland weten dat deze persoon zich inderdaad niet meer in Nederland bevindt. Om die reden stellen indieners voor dat ook op grond van één enkele gedraging of uiting intrekking van het Nederlanderschap om de nationale veiligheid te beschermen, gewenst kan zijn, zeker wanneer evident sprake is van uitreizende jihadstrijders. Daartoe wordt het voorgestelde artikel 14, vierde lid, zo aangepast dat de zinsnede «indien uit zijn gedragingen blijkt» komt te luiden «indien uit een of meer van zijn gedragingen blijkt».

Van Toorenburg Tellegen