Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 105

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 105 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59

Ontvangen 7 juli 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Aan artikel 11, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een opsporingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximaal vier jaar.

II

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef wordt vervangen door:

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Een verlenging van het tijdvak waarvoor een opsporingsvergunning geldt bedraagt maximaal twee jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een opsporingsvergunning kan worden verleend voor een maximum van vijf jaar. Voorheen kon onbeperkt gewacht worden met het aanvragen van een winningsvergunning. Door de werking van de opsporingsvergunning aan een tijdslimiet te binden, ligt in de verwachting dat een opsporingsvergunning slechts aangevraagd zal worden met het doel waar het voor dient, namelijk het opsporen van delfstoffen. Bij gebrek aan delfstoffen wordt hiermee binnen een termijn besloten af te zien van het aanvragen van een winningsvergunning. Bij constatering van delfstoffen wordt binnen een afgebakende termijn een besluit genomen al dan niet een winningsvergunning aan te vragen en in vervolg daarop een winningsplan in te dienen. Door een termijn aan de opsporing mee te geven, wordt voorkomen dat vergunningen jarenlang boven de markt blijven hangen en houden omwonenden overzicht over termijnen waarin ingrepen in het landschap plaats zullen vinden. Daarmee wordt een situatie als rond de opsporing van gas in Schiermonnikoog in de toekomst ingeperkt. Tevens wordt met dit amendement geregeld dat de termijn voor verlenging van een opsporingsvergunning wordt beperkt tot maximaal twee jaar.

Smaling