Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 104

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 104 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING

Ontvangen 7 juli 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 3. Er wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Ten behoeve van de beschrijving, bedoeld in onderdeel f, wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze een nulmeting verricht, waarvan de uitkomsten bij het winningsplan worden gevoegd.

Toelichting

Discussie over schade, al dan niet het gevolg zijnde van mijnbouwactiviteiten, wordt bemoeilijkt wanneer er geen beeld is van de kwaliteit van een gebouw of fysieke infrastructuur voordat de activiteit werd aangevangen. Door voorafgaand aan een mijnbouwactiviteit een nulmeting te verrichten, op basis van wetenschappelijke principes en beperkt tot een door deskundigen vast te stellen «effectgebied» wordt de rechtspositie van zowel de benadeelde als de exploitant versterkt. De nulmeting zou grotendeels een einde kunnen maken aan de discussie of schade het gevolg is van meerdere oorzaken, waarvan nu niet helder is hoe ze met elkaar interacteren.

Dit amendement regelt derhalve dat de houder van een winningsvergunning in het kader van de voor het winningsplan vereiste beschrijving van de bodembeweging ten gevolge van de winning, op wetenschappelijk verantwoorde wijze een nulmeting moet verrichten waarvan de uitkomsten bij het door de Minister goed te keuren winningsplan worden gevoegd.

Smaling