Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634348 nr. 102

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Nr. 102 NADER GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 7 juli 2016

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

Het gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven c.s. (stuk nr. 100) wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel I wordt in artikel 7a, aanhef, «in een gebied» vervangen door: in of onder een gebied.

II

In onderdeel IV wordt het tweede onderdeel als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel g wordt toegevoegd: voor onder dat gebied, of.

2. Voor de punt aan het slot onderdeel h wordt ingevoegd: of voor onder dat gebied.

III

In onderdeel V wordt het tweede onderdeel als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel k wordt toegevoegd: voor onder dat gebied, of.

2. Voor de punt aan het slot van onderdeel l wordt ingevoegd: of voor onder dat gebied.

Toelichting

Indieners zijn van mening dat mijnbouwactiviteiten geen plaats horen te hebben in of onder kwetsbare, unieke en onmisbare natuurgebieden. Zo behoort het Waddengebied tot de belangrijkste natuur in Nederland en heeft het de status van Natura 2000 en UNESCO Werelderfgoed.

De risico’s op aantasting van deze kwetsbare natuurgebieden door mijnbouwactiviteiten zijn niet te overzien. Als de natuur ergens met rust gelaten zou moeten worden, dan is dat in deze internationaal beschermde natuurgebieden.

Niet voor niets wijst ook Shell er op dat sommige natuurgebieden «te kwetsbaar zijn» om delfstoffen te winnen. Het Waddengebied en Werelderfgoed Waddenzee worden beschermd en gewaardeerd juist vanwege die kwetsbaarheid van de natuur. Gevolgen van bodemdaling door mijnbouw ter plekke en/of zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering kunnen in dit kwetsbare gebied grote gevolgen hebben.

Dit subamendement regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status en/of een status als Werelderfgoed. Daarmee worden ook onder en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden, alsmede in andere gebieden die door UNESCO aangewezen zijn als Werelderfgoed, nieuwe mijnbouwactiviteiten zoals gasboringen en zoutwinning uitgesloten. Op deze manier wordt naar de mening van de indieners ook daadwerkelijk tegemoet gekomen aan het brede protest op Terschelling tegen de winning van aardgas door Tulip Oil en op Schiermonnikoog tegen de winning van aardgas door het Franse bedrijf Engie.

Wassenberg Van Tongeren