Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 21

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 11 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 50, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De directeur is bevoegd een vreemdeling in afzondering te plaatsen indien dit in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting of ter bescherming van de betrokken vreemdeling noodzakelijk is.

II

Artikel 62, eerste lid, onder a, vervalt.

III

Artikel 64 vervalt.

IV

Artikel 65 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat plaatsing in een isoleercel slechts gebeurt om redenen van handhaving van de orde en veiligheid. Het plaatsen van een vreemdeling in afzondering in het belang van de orde en de veiligheid is reeds een bevoegdheid die toekomt aan de directeur van een faciliteit voor vreemdelingendetentie op basis van artikel 50 van het wetsvoorstel. Het plaatsen van vreemdelingen in een isoleercel als straf voor reeds gepasseerde feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de veiligheid, is in de opvatting van de indiener disproportioneel in de kader van de aard en het doel van vreemdelingendetentie.

Het doel van onderhavig wetsvoorstel is om een scherpe scheidslijn aan te brengen tussen penitentiair recht enerzijds en vreemdelingendetentie anderzijds, zodat het doel van inbewaringstelling bij vreemdelingendetentie, namelijk het beschikbaar houden voor uitzetting, duidelijker voorop wordt gesteld. De indiener is van mening dat strafopsluiting in een isoleercel haaks staat op het bestuursrechtelijke regime voor vreemdelingendetentie dat met onderhavige wet wordt gecreëerd, waarin juist geen sprake zou moeten zijn van een sanctionerend karakter.

De indiener wijst er tevens op dat het plaatsen in een isolatiecel traumatiserend kan werken op vreemdelingen, die vaak in hun tocht naar Nederland of in hun land van herkomst al verschrikkelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt die hen in een kwetsbare psychische positie hebben gebracht. De plaatsing in isoleercellen van in detentie verblijvende vreemdelingen is schadelijk en brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel voorkomende schadelijke effecten zijn suïcidale gedachten en gedragingen, emotionele instorting, chronische depressie, onbeheersbare woede, hallucinatie en een hoge bloeddruk.1

Van Ojik


X Noot
1

Zie rapport «Isolatie in vreemdelingendetentie» van Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS, 3 maart 2015.