Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 19

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 11 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van beheersregime wordt «bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, en 18» vervangen door «bedoeld in artikel 18».

2. De definitiebepaling van binnenkomstafdeling vervalt.

II

In het opschrift van hoofdstuk 3 vervalt «, BINNENKOMST».

III

In het opschrift van hoofdstuk 3, afdeling 2, vervalt «BINNENKOMST EN».

IV

Artikel 17 vervalt.

V

Artikel 41, eerste lid, vervalt.

Toelichting

Het plaatsen van vreemdelingen in een beheersregime bij binnenkomst leidt tot stress en angst bij vreemdelingen. Zij voelen zich geconfronteerd met een vijandige omgeving, wat leidt tot meer agressie en conflict. Ook medewerkers van de vreemdelingendetentie geven aan dat het in hun belang is om zoveel mogelijk stressfactoren weg te nemen bij personen in vreemdelingendetentie, omdat dit hun werk gemakkelijker maakt. Om die reden is de indiener van mening dat vreemdelingen bij binnenkomst niet automatisch in het strengere beheersregime moeten worden geplaatst. Door artikel 17 te schrappen wordt volstaan met de mogelijkheid om het beheersregime toe te passen in die gevallen dat agressie of wangedrag bij binnenkomst dit noodzakelijk maakt.

Ook de Afdeling advisering van de Raad van State acht de keuze om alle vreemdelingen bij binnenkomst eerst in het beheersregime te plaatsen niet evident, gelet op het feit dat – zoals de memorie van toelichting van het wetsvoorstel vermeldt – een relatief gering aantal vreemdelingen (5–10%) naar verwachting ongeschikt zou zijn voor het verblijfregime. Dit maakt de proportionaliteit van het bij binnenkomst generiek in het beheersregime plaatsen van alle vreemdelingen uiterst discutabel.

Van Ojik