Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834309 nr. 16

34 309 Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VOORDEWIND

Ontvangen 8 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel d, wordt na «gebruiken» ingevoegd «en het onderzoek naar het oordeel van de directeur noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting».

2. Na het vijfde lid wordt, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot het zevende en achtste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. De directeur draagt zorg dat, ingeval er een handmatig onderzoek aan het lichaam heeft plaatsgevonden, de commissie van toezicht hiervan binnen 24 uur in kennis wordt gesteld.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement de mogelijkheid tot visitatie voor de persoon die vanwege zijn medische toestand niet door de röntgenscan kan te beperken. Deze (gedwongen) visitatie zal alleen mogelijk zijn indien dit naar oordeel van de directeur noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de orde of veiligheid in de inrichting. Er dient een expliciete afweging te zijn, die tot uitdrukking komt in de beslissing tot het toepassen van de visuele schouw (indien daartoe wordt besloten). De vreemdeling wordt hierover gehoord, de beslissing wordt gemotiveerd en schriftelijk uitgereikt en men kan er beklag tegen instellen.

Indieners onderschrijven het uitgangspunt dat handmatig onderzoek alleen in uitzonderlijke situaties zou mogen worden toegepast. Door het informeren van de commissie van toezicht wordt deze in staat gesteld toezicht uit te oefenen op de inzet van deze maatregel.

Groothuizen Voordewind