34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

34 303 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)

34 304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34 305 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

34 306 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015)

34 276 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)

34 360 Wijziging van het Belastingplan 2016

K1 MOTIE VAN HET LID VAN RIJ C.S.

Voorgesteld 21 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat de regering op termijn streeft naar een nieuw systeem om reële rendementen uit vermogen te belasten in Box-3,

constaterende, dat de regering nog niet een dergelijk lange termijnplan heeft gemaakt,

overwegende, dat het Box-3 plan, zoals voorgesteld door de regering, slechts bedoeld is als een tijdelijk regime, ingaand vanaf 1 januari 2017,

overwegende, dat de kleine spaarders in onvoldoende mate worden geholpen met dat tijdelijk regime,

overwegende, dat simpeler en rechtvaardiger oplossingen binnen het bestaande systeem van Box-3 mogelijk zijn,

verzoekt de regering om uiterlijk bij de Voorjaarsnota met een nieuw voorstel te komen waarin die alternatieven voor een simpeler en voor kleine spaarders voordeliger tijdelijk regime zijn opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Rij


X Noot
1

De letter K heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 302.

Naar boven