34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 november 2015

Het kabinet wil de lasten met € 5 miljard verlichten. Hiermee worden structureel 35.000 banen gecreëerd en de economische groei bevorderd. Zonder deze lastenverlichting profiteert het gemiddelde huishouden nauwelijks van de opbloeiende economie, terwijl in het bijzonder ouderen en alleenverdieners met kinderen erop achteruit zouden gaan.

De afgelopen periode heeft het kabinet zich verdiept in de aanvullende wensen van de verschillende politieke partijen. Daaruit is geen combinatie van maatregelen naar voren gekomen die a priori zou leiden tot breed draagvlak en tegelijkertijd tot significante groei van de werkgelegenheid. Wat de één meer wil, wil de ander juist minder. Daarom komt het kabinet zelf met een nota van wijziging (Kamerstuk 34 302, nr. 79), waarmee tegemoet gekomen wordt aan een breed spectrum van politieke wensen. Daarbij is behoedzaam gepoogd steeds de één tegemoet te komen, zonder de ander van tafel te jagen.

Inhoud nota van wijziging

Stijging van de koopkracht voor gezinnen en ouderen

In deze nota van wijziging intensiveert het kabinet de kinderopvangtoeslag structureel met € 100 miljoen extra. Dit komt bovenop de intensivering in het vijfmiljardpakket van € 290 miljoen. De intensivering in de kinderopvangtoeslag wordt per 2017 ingevoerd omdat wijzigingen in de kinderopvangtoeslag voor 2016 niet meer in de systemen van de Belastingdienst kunnen worden verwerkt.

Vanaf 2016 wil het kabinet tevens € 100 miljoen extra uittrekken voor de kinderbijslag.

Het budget voor de extra tegemoetkoming voor alleenstaande of alleenverdienende ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen – de TOG-plus – wordt per 2016 structureel verhoogd met € 3,7 miljoen per jaar.

Vanaf 2017 is er structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Hiermee wordt een deel van de eenmalige koopkrachtreparatie die in 2016 gedaan wordt, structureel gemaakt.

Vergroening

Het kabinet stelt een schuif voor in de energiebelasting van de eerste schijf voor elektriciteit naar de eerste schijf voor aardgas. Dat betekent dat het tarief op aardgas stijgt en het tarief op elektriciteit daalt. Door een betere balans tussen de tarieven op gas en elektriciteit, wordt bijvoorbeeld de toepassing van warmtepompen in de gebouwde omgeving aantrekkelijker. Dit leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen. De lasteneffecten voor bedrijven en gezinnen worden via andere onderdelen in deze nota van wijziging gecompenseerd.

Tijdens het plenaire debat (Handelingen II 2015/16, nr. 23, Pakket Belastingplan 2016) heb ik aangegeven ook welwillend te staan ten aanzien van de wens van uw Kamer om de regeling in de energiebelasting voor lokaal opgewekte duurzame energie te verruimen. Bovendien heb ik toegezegd te streven naar een gunstiger belastingtarief voor elektriciteit uit openbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Innovatie en ondernemen

De lasten op arbeid voor het bedrijfsleven dalen structureel met € 25 miljoen door een verlaging van de Aof-premie (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds). In 2016 wordt de Aof-premie eenmalig met € 40 miljoen extra verlaagd.

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt met € 60 miljoen geïntensiveerd. Door deze verhoging wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

In de energiebelasting wordt per 1 januari 2017 tevens een vrijstelling opgenomen voor het gebruik van aardgas voor mineralogische en metallurgische procedés. Deze vrijstelling heeft een budgettair beslag van € 40 miljoen.

Schenkingsvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar eenmalig per schenker – een familielid of een derde – een schenking van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting ontvangen, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. In de nota van wijziging wordt geregeld dat deze vrijstelling ook verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden benut. Deze maatregel kost structureel € 7 miljoen vanaf 2017.

Middelen

Een deel van de benodigde middelen voor de voorgestelde nota van wijziging wordt opgehaald door het tarief in de tweede en de derde schijf van de inkomstenbelasting minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Daarnaast wordt de accijns op rooktabak per 1 april 2016 verhoogd. Structureel levert dit een bedrag van € 100 miljoen op vanaf 2017.

Tot slot

Met deze nota van wijziging hoopt het kabinet zoveel mogelijk aan de wensen die leven in uw Kamer met betrekking tot het Belastingplan 2016 tegemoet te komen, zonder in te moeten leveren op de banengroei van dit pakket.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven