34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

III

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000).

IV

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 25.000 (x € 1.000).

V

In artikel 5 Versterkte kaders voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgevenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van het amendement op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34 300 VII, nr. 22) en strekt ertoe om middelen over te hevelen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Indiener is van mening dat de enorme terreurdreiging in Europa noopt tot structureel meer budget voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze gelden worden gedekt door het besparen op het niet-juridisch verplichte deel van de artikelen 1 tot en met 5 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Van Klaveren

Naar boven