34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KLAVEREN

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om middelen over te hevelen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Indiener is van mening dat de enorme terreurdreiging in Europa noopt tot structureel meer budget voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).

Volgens de regering is Nederland in oorlog met Islamitische Staat (IS). Daar dienen consequenties aan te worden verbonden. Een eerste stap is om de inlichtingendienst ook op oorlogssterkte te brengen.

Zo kan fors meer capaciteit worden aangewend voor het volgen van het stijgende aantal (terugkerende) jihadisten en het opsporen van terroristen die mogelijk via de asielinstroom ons land binnenkomen.

Indiener is van mening dat met deze extra (structurele) gelden de informatiepositie volgend jaar en de komende jaren sterk kan worden verbeterd.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daartoe is een amendement op die begroting ingediend (34 300 XVII, nr. 7).

Van Klaveren

Naar boven