Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 121

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat reservisten onmiskenbaar onderdeel uitmaken van de slagkracht en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht;

overwegende dat de Kamer zich in 2009 reeds heeft uitgesproken voor een goed reservistenbeleid en een nadere uitwerking daarvan in de reservistennota, en in 2015 met de motie-Knops (34 300-X, nr. 25) de regering verzocht heeft met kracht het reservistenbeleid voort te zetten en de groeiende inzet van reservisten voluit te accommoderen binnen de defensieorganisatie;

van oordeel dat verdere doorontwikkeling van het reservistenbeleid noodzakelijk is om de kwaliteit en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht te verbeteren;

overwegende dat het Total Force Concept van Canada navolging verdient, waarbij reservisteneenheden onderdeel uitmaken van parate eenheden;

verzoekt de regering, met meer urgentie en tempo de huidige knelpunten bij de reservisten op te lossen;

verzoekt de regering tevens, vóór 1 januari 2017 met een uitgewerkt voorstel te komen hoe het Total Force Concept in de Nederlandse krijgsmacht geïmplementeerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Vuijk

Eijsink