Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-J nr. 31

34 300 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2016

Hierbij bied ik u het Startdocument «MIRT-verkenning Varik-Heesselt» aan1. Dit Startdocument is tevens vastgesteld door de dagelijkse besturen van provincie Gelderland, gemeente Neerijnen en waterschap Rivierenland.

Op 5 november 2015 hebben Rijk en regio in het BO MIRT landsdeel Oost op basis van het regionaal voorstel besloten om een verkenning te starten naar de hoogwatergeul Varik-Heesselt (Kamerstuk 34 300 A, nr. 17).

U heeft op 3 december de motie Smaling c.s. aangenomen, waarin u de regering verzoekt om niet eerder over te gaan tot de MIRT-verkenning dan nadat in overleg is getreden met gemeenten en provincie en ruimte wordt gelaten voor alternatieven (Kamerstuk 34 300 J, nr. 13).

In het Startdocument wordt invulling gegeven aan de motie. Het Startdocument is tot stand gekomen onder regie van de provincie Gelderland, in goed overleg met betrokken overheden en na consultatie van het gebied. Vanwege de inhoudelijke en procedurele relatie tussen het dijkverbeteringsproject Tiel-Waardenburg en de verkenning Varik-Heesselt werken beide projecten toe naar één voorkeursalternatief en één geïntegreerd besluit, met behulp van één m.e.r.-procedure. Dijkverbetering is in ieder geval nodig. In de verkenning staat de vraag centraal of en hoe rivierverruiming aanvullend een bijdrage kan leveren. Tijdens de verkenning is opnieuw ruimte om alternatieve oplossingen in te brengen voor de geul.

Met de publicatie van het Startdocument gaat de MIRT-verkenning formeel van start.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl