Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-J nr. 19

34 300 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen tot 2021 lopen en dat er dan een actualisatie volgt voor de periode tot 2027;

overwegende dat het voorbereiden en nemen van maatregelen ten behoeve van waterkwaliteit lange tijd vraagt en nieuwe maatregelen na 2021 mogelijk te laat zijn voor het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat de OESO in 2014 kritisch was over het lage ambitieniveau van Nederland ten aanzien van waterkwaliteit;

verzoekt de regering, in 2018 tussentijds te toetsen of de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 nog binnen bereik zijn, zodat zo nodig tijdig kan worden bijgestuurd;

verzoekt de regering tevens, nu al aan de slag te gaan met de ruim 60 voorstellen die gedaan zijn door Vewin, en de Kamer binnen een jaar te informeren welk van deze voorstellen worden overgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Hachchi

Jacobi

Houwers