Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-A nr. 52

34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2015

Ten behoeve van de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor 2016 heeft het lid Smaling (Kamerstuk 34 300 A, nr. 18) een amendement ingediend. Het amendement stelt voor om € 10 mln extra vrij te maken voor de subsidieregeling asbestverwijdering van daken. Het genoemde bedrag wordt vrijgemaakt uit het Infrastructuurfonds.

Ik ontraad dit amendement om twee redenen:

  • 1. Het saneren van asbestdaken is prioritair binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vandaar ook dat hiervoor voor de komende jaren tenminste € 75 mln is vrijgemaakt. Hiervan is € 10 mln op de begroting 2016 voor de subsidieregeling gereserveerd. Ik zal monitoren of de subsidieregeling het gewenste verloop en effect heeft. Als er aanleiding toe is, zal ik de hoogte van het subsidiebedrag herzien.

  • 2. Het Infrastructuurfonds is bedoeld om infrastructuurprojecten te realiseren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma