Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634288 nr. 12

34 288 Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2016

Zoals ik op verzoek van Uw Kamer heb toegezegd bij de plenaire behandeling van de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal (Handelingen II 2015/16, nr. 86, behandeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten), heb ik de Kiesraad verzocht om advies uit te brengen1 over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot.2

In verband met de verdere voortgang van het wetsvoorstel heb ik de Kiesraad verzocht een reactie zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk 14 juni aanstaande – te mogen ontvangen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 288, nr. 9.