Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734287 nr. G

34 287 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

G MOTIE VAN HET LID VOS C.S.

Voorgesteld, 17 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de verplichte onafhankelijke toetsing van de project-m.e.r. wordt afgeschaft, en het voortaan aan het bevoegd gezag is om te besluiten over het al dan niet laten verrichten van een onafhankelijke toetsing door de Commissie m.e.r.;

overwegende, dat met name in het geval van complexe projecten een onafhankelijke kwaliteitstoets van groot belang is voor de borging van de kwaliteit van de milieueffectrapportage;

overwegende, dat onafhankelijke kwaliteitstoetsing een belangrijke bijdrage levert aan objectivering, transparantie en participatie door burgers en belanghebbenden ondersteunt;

verzoekt de regering om, in het geval van complexe projecten, jaarlijks te volgen hoe vaak en in welke gevallen een onafhankelijke toets door de Commissie m.e.r. plaatsvindt en de Kamer hierover te rapporteren;

verzoekt de regering daarnaast over 2 jaar een evaluatie te doen van de effecten van het niet langer verplicht stellen van een onafhankelijke kwaliteitstoetsing door de Commissie m.e.r. in het geval van complexe projecten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Stienen

Teunissen

Meijer

Strik