34 279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 24 maart 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid vervalt: of doelmatige.

2. In het vierde lid, onderdeel a, vervalt: of doelmatig.

Toelichting

De indiener constateert dat het binnen de Wet langdurige zorg alleen mogelijk is een indicatie voor de Wet langdurige zorg om te zetten in zorg thuis via een modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt) als deze zorg ook doelmatig is. De wens van zorgbehoevenden hoort volgens de indiener echter altijd voorop te staan, ook als de zorg thuis duurder is dan de zorg in een instelling.

De indiener wil het criterium doelmatigheid in dit kader schrappen zodat mensen altijd de zorg thuis kunnen krijgen als zij dat willen, ongeacht eventueel hogere kosten.

Leijten

Naar boven