34 245 Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

De Bond voor Belastingbetalers heeft op 9 mei jl. een oproep gedaan aan belastingplichtigen om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Mogelijk is het niet voor iedere belastingplichtige duidelijk dat hij tegen zijn aanslag IB 2017 individueel bezwaar moet maken als hij het niet eens is met de box 3-heffing in de aanslag. Dit geeft mij aanleiding om u als volgt te informeren.

Op 26 juni 2015 is het besluit Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar (Stcrt. 2015, nr. 18400), na de voorhangprocedure bij uw Kamer, in werking getreden (Kamerstuk 34 245, nr. 1). Dit besluit ziet uitsluitend op bezwaren tegen aanslagen inkomstenbelasting waarin de vermogensrendementsheffing op spaarsaldi is berekend op basis van een forfaitair rendement van vier procent. Concreet betreft dit dus de belastingjaren tot en met 2016. Vanaf 2017 is namelijk de tekst van artikel 5.2, eerste lid, van de Wet IB 2001 ingrijpend gewijzigd,waardoor de vaststelling van de hoogte van het forfaitaire rendement op een andere wijze plaatsvindt. De lopende procedures betreffende de jaren tot en met 2016 kunnen dus niet beslissend zijn voor de bezwaren tegen de aanslagen inkomstenbelasting voor het jaar 2017 (en later). In de kennisgeving van 6 juni 2016 (Stcrt. 2016, nr. 31329) heb ik de rolnummers van de geselecteerde proefprocedures bekendgemaakt. Twee zaken liggen nog bij het Hof ’s-Hertogenbosch ter beoordeling, de andere zaken zijn inmiddels ter beoordeling aan de Hoge Raad voorgelegd.

Op dit moment wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017. Voor aanwijzingen massaal bezwaar vanaf 1 januari 2016 is een gewijzigde wettelijke regeling van kracht. Deze heeft tot gevolg dat belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 altijd individueel en tijdig bezwaar moeten maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Dus ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar is gegeven. Dit is anders dan onder de aanwijzing massaal bezwaar die ziet op de jaren tot en met 2016. Aan het vorenstaande zal ook aandacht worden besteed op de website van de Belastingdienst en door middel van een persbericht.

De Belastingdienst heeft inmiddels definitieve aanslagen IB 2017 opgelegd. Daarom zullen de bezwaarschriften tegen de aanslagen IB 2017 ingediend voor 15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van het forfaitair vastgestelde rendement, worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Indien ik een aanwijzing massaal bezwaar geef voor de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 zal ik, gelet op artikel 25c, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, een afschrift van het aanwijzingsbesluit aan uw Kamer toezenden.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel

Naar boven