34 244 Logistiek en goederenvervoer

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

34244 Logistiek en goederenvervoer

Nr. 2 Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2019

Hierbij doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Goederenvervoeragenda: agenda voor een robuust, efficiënt en duurzaam transportsysteem toekomen1. Ik geef daarmee invulling aan de inzet van het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst»(bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) op een meer integraal mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer en logistiek en de bijdrage die binnenvaart en spoorwegen kunnen leveren aan het beperken van het toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. De Goederenvervoeragenda bouwt daarmee voort op de «Schets Mobiliteit naar 2040» die u in juni van dit jaar is toegestuurd (Kamerstuk 31 305, nr. 290).

Succesvol ondernemen in Nederland valt of staat met een kwalitatief hoogwaardige logistieke dienstverlening. Met het opslaan, overslaan, aan- en afvoeren van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, van en naar binnen- en buitenland, vormen goederenvervoer en logistiek belangrijke pijlers van de Nederlandse economie. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft mede dankzij ons sterke logistieke systeem en goede infrastructuur een goede uitgangspositie om in Europa en mondiaal een belangrijke rol te blijven spelen. Dit is echter niet gegarandeerd. Ontwikkelingen als internationale concurrentie, klimaatverandering, circulaire economie en automatisering en digitalisering stellen het logistieke systeem voor grote uitdagingen, maar brengen ook kansen met zich mee.

Op basis van deze uitdagingen hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de topsector Logistiek en de Logistieke Alliantie het gezamenlijke ambitiedocument «Logistiek en Goederenvervoer in 2050; concurrerend, duurzaam en veilig» opgesteld dat als basis dient voor een gezamenlijke – samenhangende en complementaire – inzet op Goederenvervoer en Logistiek in de komende jaren.

Mede op basis van de ambities uit dit gezamenlijk opgestelde document brengt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de Goederenvervoeragenda samenhang in het goederenvervoer- en logistieke beleid en stelt het prioriteiten voor de beleidsinzet in de komende jaren. Het ministerie sluit daarbij aan op bestaande beleidsinzet via het Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, de Digitale Transportstrategie en de inzet op de Topsector Logistiek. Daarnaast ontwikkelt de Goederenvervoeragenda een extra inzet op een multimodaal gebruik van de infrastructuurnetwerken. Naast de reeds beoogde investeringen in weginfrastructuur wordt met de Goederenvervoeragenda gericht ingezet op het verplaatsen van transport van goederen over de weg naar spoor, water en buisleidingen waar nog capaciteit op de netwerken beschikbaar is. Dit draagt bij aan een veiliger en duurzamer transportsysteem. Dit actieprogramma wordt de komende jaren stapsgewijs verder ingevuld in samenwerking met het bedrijfsleven via de Logistieke Alliantie, de topsector Logistiek en andere overheden.

De Goederenvervoeragenda beschrijft vier prioritaire thema’s voor een integraal goederenvervoer- en logistiek beleid:

  • Digitaal transport

  • Duurzaam Goederenvervoer en Logistiek

  • Duurzame en efficiënte stadslogistiek

  • Integrale Goederencorridors

Het thema Digitaal transport richt zich op de realisatie van papierloos transport in alle transportmodaliteiten, digitale samenwerking tussen overheden zodat overheden en bedrijven informatie kunnen uitwisselen en overheidsdienstverlening verbetert en een toekomstbestendige basis data infrastructuur (BDI) om multimodaal transport mogelijk te maken. Acties die daar invulling aan geven zijn onder andere de implementatie van de Europese Verordening Europees Maritiem Single Window environment en het ontwikkelen van structurele – smart mobility – innovaties en grootschalige toepassingen.

Het thema Duurzaam Goederenvervoer en Logistiek zet in op het beperken van de belasting van het goederenvervoer en logistieke processen voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving. De bijbehorende acties sluiten aan op de doelstellingen en acties uit het Klimaatakkoord en de Green deal zeevaart, binnenvaart en havens en zetten onder andere in op het efficiënter maken van goederenvervoer over middellange en lange afstand en de ontwikkeling van duurzame aandrijftechnieken en energiedragers voor de vervoermiddelen van de goederenvervoermodaliteiten weg en binnenvaart.

Het thema Duurzame en efficiënte stadslogistiek richt zich op een samenhangende aanpak voor stadslogistiek om de belasting van het klimaat te beperken en een sterke verbetering van het leefklimaat en de luchtkwaliteit in de stad te realiseren met een betere doorstroming. De bijbehorende acties sluiten eveneens aan op het Klimaatakkoord en bestaan onder andere uit het opstellen van een uitvoeringsagenda duurzame en efficiënte stadslogistiek en het ondersteunen van gemeenten en bedrijven bij de ontwikkeling van duurzame en efficiënte stadslogistiek, inclusief het instellen van 30 tot 40 middelgrote zero emissie zones in grotere steden.

Het thema Integrale Goederencorridors bouwt voort op de goede ervaringen uit het Programma goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, waarin met optimale inzet van de verschillende modaliteiten wordt bijgedragen aan doelstellingen op het terrein van veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. De acties onder dit thema richten zich op de ontwikkeling van een hands-on programma voor modal shift, onder andere met een onderzoek naar de potentie die buisleidingen daaraan kunnen bijdragen, verkennen van een stimuleringsregeling voor het verplaatsen van containervervoer van weg naar water en een onderzoek naar een aanpak voor een goederencorridor Zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen), naast de corridors Oost en Zuidoost.

Om de concurrentiekracht van het spoorgoederenvervoer te bevorderen heeft de Staatssecretaris samen met de sector het Maatregelenpakket Spoor opgesteld, dat op 19 juni 2018 werd gepubliceerd en aan de Kamer is verzonden. Onderdeel van dit maatregelenpakket is de subsidieregeling van maximaal € 70 miljoen voor een periode van 5 jaar (2019 tot en met 2023). Deze regeling heeft als doel het bevorderen van de modal shift van weg naar spoor.

Met de Goederenvervoeragenda komt in de periode 2019–2023 € 40 mln. beschikbaar voor de versterking van een integraal mobiliteitsbeleid voor goederenvervoer en logistiek. Dit bedrag bestaat uit een reservering binnen de Investeringsruimte van het Infrastructuurfonds van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van € 30 mln. voor de uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek voor de periode 2021–2023, waarmee bijgedragen kan worden aan acties uit de Goederenvervoeragenda. Verder is er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat € 7,7 mln. en de Europese Commissie € 2,3 mln. beschikbaar voor de opstart van acties binnen het thema Digitaal transport in de periode 2019–2021. Voor de acties binnen het thema Integrale goederencorridors zal het ministerie op basis van de uitkomsten van de aangekondigde verkenningen in 2020 besluiten over een mogelijke financiële bijdrage.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven