Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834236 nr. J

34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

J BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2018

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-Richtlijn minimumnormen slachtoffers op 21 februari 2017 heeft het lid Strik (GroenLinks) vragen gesteld over de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld. Naar aanleiding daarvan heb ik samen met de toenmalige Staatssecretaris van VWS toegezegd te laten onderzoeken hoe de vrouwenopvang in de praktijk omgaat met het verlenen van toegang tot de opvang van deze slachtoffers die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning op grond van hun slachtofferschap (EK 2016/2017, nr. 19, item 5). Met deze brief doe ik deze toezegging, mede namens de Minister van VWS, gestand.

Bijgevoegd treft u de rapportage1 aan van het onderzoek dat onlangs aan de Minister van VWS en mij is aangeboden. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten in de praktijk deze categorie slachtoffers opvangen, maar dat dit niet geldt voor alle gemeenten. De Minister van VWS en ik vinden het onwenselijk dat deze slachtoffers niet overal in de vrouwenopvang terecht kunnen. De Minister van VWS gaat met de gemeenten om tafel zodat deze categorie slachtoffers niet wordt geweigerd op grond van het feit dat zij nog geen (beslissing op hun aanvraag voor een) verblijfsvergunning op humanitaire gronden hebben.

De Minister van VWS zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van genoemd overleg.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162453.