Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734236 nr. I

34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

I BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2017

Met deze brief doe ik een toezegging gestand, gedaan tijdens de behandeling door Uw Kamer van wetsvoorstel 34 236 ter implementatie van richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. Deze toezegging luidde dat ik u per brief zou informeren over de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers zoals weergegeven in de discussienotitie «Opsporings- en vervolgingstekort» ten behoeve van het Bestuurlijk Ketenberaad van 22 december 2016.

Bij deze brief treft u daartoe als bijlage aan een afschrift van de brief die mijn ambtsvoorganger recent aan de Tweede Kamer stuurde over de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers en de duiding daarvan.

Voor de meest recente cijfers inzake ondervonden veiligheid verwijs ik u naar de op 1 maart jl. verschenen Veiligheidsmonitor 2016, eveneens bijgevoegd bij de brief aan de Tweede Kamer1 die ik bij deze brief als bijlage heb gevoegd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159239.93.