Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634236 nr. 9

34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 januari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I

In onderdeel C wordt in artikel 51ac, tweede lid, «onder b tot en met g van het eerste lid» vervangen door: onder b tot en met h van het eerste lid.

Toelichting

Artikel 51ac, eerste lid, betreft het in kennis stellen van het slachtoffer van zijn recht om voldoende informatie te ontvangen over de aanvang en voortgang van de zaak, naar aanleiding van een tegen het slachtoffer begaan strafbaar feit. Het tweede lid betreft de plicht om gevolg te geven aan het verzoek van het slachtoffer om mededeling te doen van de aanvang en voortgang in de zaak. In het tweede lid wordt verwezen naar de onderdelen van het eerste lid.

Bij het uitbrengen van het nader rapport is artikel 51ac, eerste lid, onderdeel h toegevoegd. Dit onderdeel betreft het instellen of uitblijven van hoger beroep. Dit onderwerp dient ook in het tweede lid te worden opgenomen, teneinde de verwijzing naar het eerste lid volledig te maken.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur