34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN KOOIMAN

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat wetsvoorstel 34 236 aanzienlijke uitvoeringskosten met zich meebrengt en dat de werklaststijging ten koste zal gaan van de operationele capaciteit bij de nationale politie;

overwegende dat dit gelet op de financiële krapte bij de nationale politie ongewenst is;

overwegende dat de EU een meerjarige subsidie beschikbaar heeft gesteld voor incidentele kosten ten behoeve van de invoering van onderhavige richtlijn;

verzoekt de regering, de uitvoeringskosten en werklaststijging niet ten koste te laten gaan van de huidige budgetten en de operationele sterkte bij de uitvoerende organisaties, waaronder de nationale politie, en de Kamer hierover bij voorjaarsnota te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Kooiman

Naar boven