34 236 Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID SWINKELS

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat persoonlijke gegevens van slachtoffers kunnen worden opgenomen in het strafdossier;

constaterende dat via het strafdossier deze persoonlijke gegevens bij de verdachte bekend kunnen worden;

overwegende dat bij zedendelicten, een slachtoffer de opname van medische gegevens in het strafdossier al kan weigeren;

overwegende dat het slachtoffer bij alle delicten zeggenschap zou moeten hebben over de opname van zijn persoonlijke gegevens in het strafdossier;

overwegende dat de wet momenteel al voorziet in een rechterlijke toets als het gaat om de samenstelling van het strafdossier en de verdachte zich tot de rechter kan wenden wanneer hij van mening is dat hij in zijn verdedigingsbelang wordt geschaad,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat een slachtoffer een weigeringsrecht krijgt over het opnemen van persoonlijke gegevens in het strafdossier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Swinkels

Naar boven