Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634233 nr. 61

34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 61 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 581

Ontvangen 9 februari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

III

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, treden het in artikel I, onderdeel B, opgenomen derde en vierde lid van artikel 13a en artikel I, onderdeel C, op 1 juli 2016 in werking, of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt dat wordt verzekerd dat de AMvB waarmee nadere regels worden opgesteld over het Zvw-pgb in elk geval ruim voor het verzekeringsjaar 2017 ingaat door de Kamer kan worden behandeld, zodat ook de uitkomsten van deze behandeling meegenomen kunnen worden in de polisvoorwaarden, waardoor voor het komende verzekeringsjaar de eenduidige toegangscriteria van toepassing kunnen zijn.

Bergkamp Dik-Faber


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.