34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 351

Ontvangen 4 februari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De zorgverzekeraar treedt, na de in het eerste lid bedoelde aanvraag en voorafgaand aan het verstrekken van het Zvw-pgb, in contact met de verzekerde. De zorgverzekeraar informeert de verzekerde over de in het tweede lid en andere bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden of beperkingen en beoordeelt de geschiktheid van verzekerde om in aanmerking te komen voor een Zvw-pgb.

Toelichting

De indiener hecht er belang aan dat de zorgverzekeraar, voorafgaand aan de verstrekking van het persoonsgebonden budget, met de verzekerde een bewust keuze gesprek houdt. Het bewust keuze gesprek dient gevoerd te worden met alle verzekerden die een aanvraag tot een persoonsgebonden budget doen en niet alleen met degenen waarbij twijfels zijn over de geschiktheid van het instrument. De indiener hecht hieraan omdat in het bewust keuze gesprek de rechten en plichten worden besproken, alsmede eventuele alternatieven. De indiener is daarnaast van mening dat de zorgverzekeraar in een dergelijk bewust keuze gesprek zich ervan kan vergewissen dat de verzekerde voldoende op de hoogte is van de eisen die worden gesteld aan een persoonsgebonden budget binnen de Zorgverzekeringswet en van de geschiktheid van de verzekerde voor een persoonsgebonden budget.

Leijten


X Noot
1

Vervangen i.v.m. een wijziging in de toelichting.

Naar boven