Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634233 nr. 12

34 233 Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK

Ontvangen 5 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 1, onderdeel k: gemaximeerde.

Toelichting

De indieners van dit amendement regelen dat bij de begripsomschrijving van het Zvw-pgb aansluiting wordt gezocht wordt bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Voor het Zvw-pgb is voor een afwijkende definitie van het pgb gekozen, dit is verwarrend. Vervolgens wordt in het voorgestelde artikel 13a omschreven dat de zorgverzekeraar in zijn modelovereenkomst het tarief van het pgb vastlegt. Het is van belang, dat de vergoeding die in de modelovereenkomst wordt vastgelegd toereikend en passend is.

Dik-Faber Otwin van Dijk