34 218 Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN RECOURT

Ontvangen 13 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Gelet op de omvang van voorliggende wetswijziging en het belang hiervan voor werknemers, leveranciers, investeerders, ondernemers en de economie als geheel ligt het in de rede deze wet te evalueren. Dit amendement behelst daarom een evaluatiebepaling, inhoudende dat de Minister binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet een evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal zendt. De evaluatie gaat in ieder geval in op de vraag of de doelstellingen van deze wet zijn behaald alsmede op de effecten van deze wet op het ondernemersklimaat, op de positie van werknemers en op de vragen of het kennisniveau van curatoren voldoet en of het zogenaamde «testen» van de markt succesvol en zo eerlijk mogelijk verloopt.

Van Wijngaarden Recourt

Naar boven