Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-XII nr. 3

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

20 mei 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de begrotingsstaten inzake agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2014 en vastgesteld bij de wet van 18 december 2013, Stb. 17, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 september 2014, Stb. 396, respectievelijk de wet van 21 januari 2015, Stb. 116;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaten inzake de agentschappen voor het jaar 2014 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Departementale verantwoordingsstaat 2014 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

10.171.087

10.253.769

261.273

9.741.378

9.899.488

214.969

– 429.709

– 354.281

– 46.304

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Waterkwantiteit

34.814

39.731

30

40.756

40.075

73

5.942

344

43

12

Waterkwaliteit

83.393

85.558

0

85.651

84.827

0

2.258

– 731

0

13

Ruimtelijke ontwikkeling

136.319

105.979

934

101.410

98.154

2.901

– 34.909

– 7.825

1.967

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.575

33.119

6.782

26.712

33.866

4.253

– 1.863

747

– 2.529

15

Openbaar vervoer

5.734

7.531

0

15.322

15.528

123

9.588

7.997

123

16

Spoor

5.348

24.424

0

8.453

39.471

149

3.105

15.047

149

17

Luchtvaart

20.183

34.291

44.851

17.542

20.201

38.168

– 2.641

– 14.090

– 6.683

18

Scheepvaart en Havens

4.963

5.303

0

18.793

4.801

465

13.830

– 502

465

19

Klimaat

50.581

59.422

200.000

63.217

65.813

134.089

12.636

6.391

– 65.911

20

Lucht en Geluid

32.060

49.383

0

36.076

47.294

427

4.016

– 2.089

427

21

Duurzaamheid

12.707

13.530

0

18.650

18.420

72

5.943

4.890

72

22

Externe veiligheid en risico's

25.803

28.134

2.369

15.965

18.549

1.543

– 9.838

– 9.585

– 826

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

33.190

33.926

0

37.645

36.760

0

4.455

2.834

0

24

Handhaving en toezicht

129.559

129.559

0

116.481

116.481

0

– 13.078

– 13.078

0

25

Brede doeluitkering

1.779.634

1 819.189

0

1.872.801

1.989.790

0

93.167

170.601

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

7.452.327

7.452.327

0

6.910.205

6.910.205

0

– 542.122

– 542.122

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

97

Algemeen departement

27.205

27.206

3.873

63.614

55.677

18.503

36.409

28.471

14.630

98

Apparaat van het kerndepartement

323.235

319.700

2.434

292.085

303.576

14.203

– 31.150

– 16.124

11.769

99

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

– 14.543

0

0

0

0

14.543

14.543

0

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties

(+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap KNMI

           
             

Totale baten

56.573

0

0

56.573

59.062

2.489

Totale lasten

56.573

0

0

56.573

60.312

3.739

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

– 1.250

– 1.250

             

Totale kapitaalontvangsten

4.345

0

0

4.345

48

– 4.297

Totale kapitaaluitgaven

6.580

0

0

6.580

10.405

3.825

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties

(+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap RWS

           
             

Totale baten

2.341.980

0

0

2.341.980

2.400.249

58.269

Totale lasten

2.332.980

0

0

2.332.980

2.411.874

78.894

Saldo van baten en lasten

9.000

0

0

9.000

– 11.625

– 20.625

             

Totale kapitaalontvangsten

84.800

0

0

84.800

37.752

– 47.048

Totale kapitaaluitgaven

126.100

0

0

126.100

64.941

– 61.159

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties

(+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap ILT

           
             

Totale baten

143.883

0

0

143.883

151.400

7.517

Totale lasten

143.883

0

0

143.883

151.025

7.142

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

375

375

             

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

36

36

Totale kapitaaluitgaven

2.058

0

0

2.058

15.409

13.351

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap NEa van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (Slotwet)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties

(+ of –)

1e suppletoire begroting

Mutaties

(+ of –)

2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties

(+ of –)

Baten-lasten

           

agentschap Nea

           
             

Totale baten

7.952

0

0

7.952

7.066

– 886

Totale lasten

7.952

0

0

7.952

6.169

– 1.783

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

897

897

             

Totale kapitaalontvangsten

700

0

0

700

0

– 700

Totale kapitaaluitgaven

1.100

0

0

1.100

2.144

1.044

X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)