34 200 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014

Nr. 2 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2015

Vandaag, Verantwoordingsdag 2015, publiceren wij ons Verantwoordingsonderzoek over 2014.

Hierbij bieden wij u aan de resultaten van ons onderzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), zoals vastgesteld op 4 mei 20151. De rapportages over de andere 22 hoofdstukken en fondsen en de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2014 (rijksbrede resultaten en thema’s) sturen wij u separaat toe.

De resultaten van ons onderzoek zijn op een toegankelijke manier in digitale vorm gebundeld op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek. Dit heeft als voordeel dat u eenvoudiger uw weg kunt vinden in ons verantwoordingsonderzoek en naar wens kunt zoeken, vergelijken en selecteren. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken.

De Algemene Rekenkamer stelt op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 jaarlijks rapporten op van haar verantwoordingsonderzoek naar de jaarverslagen van alle begrotingshoofdstukken en begrotingsfondsen van het Rijk.

Het onderdeel Staat van de rijksverantwoording 2014 bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2014 en de Saldibalans van het Rijk 2014. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over 2014.

De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van alle publicaties die wij op Verantwoordingsdag 2015 publiceren.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven