34 193 Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Zondag 10 november jl. wijdde het programma Undercover op SBS6 aandacht aan seksinrichting Escape in Doetinchem. Een prostituee die al meerdere jaren een ruimte huurt in de seksinrichting, illustreerde met behulp van een verborgen camera situaties die volgens haar niet door de beugel kunnen: slaapruimtes zonder sanitaire voorzieningen, een al dan niet bewust onnauwkeurige administratie, lange werkdagen en situaties die zouden kunnen duiden op uitbuiting.

Naar aanleiding van deze uitzending hebben de leden Kuik (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) Kamervragen gesteld. Tevens heeft het lid Kuik gevraagd om een schriftelijke reactie per brief (Handelingen II 2019/20, nr. 22, Regeling van werkzaamheden). Deze reactie treft u hierbij aan. Ook wordt de beantwoording van de Kamervragen gelijktijdig aan u gezonden (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 930).

Laat ik beginnen met te benadrukken dat elke misstand er één teveel is. Daar waar prostituees slachtoffer zijn van geweld, werken onder erbarmelijke omstandigheden of onder dwang, of hun inkomsten moeten afstaan aan een ander, dient onmiddellijk opgetreden te worden. Schuldigen moeten worden aangepakt en aan de prostituees dient hulp en ondersteuning aangeboden te worden.

Het is niet voor niets dat veel gemeenten na opheffing van het bordeelverbod lokaal aanvullende eisen stellen aan seksbedrijven. Veelal hebben zij ook een vergunningplicht ingevoerd, om zo meer zicht en grip te houden op de seksbranche en in te kunnen grijpen waar nodig. Ook seksinrichting Escape in Doetinchem heeft een vergunning van de gemeente. Ik heb contact gehad met de gemeente Doetinchem en vernomen dat er afgelopen jaren zeer regelmatig controles hebben plaatsgevonden, zowel door gemeente als politie, evenals integrale controles waarbij gemeente, politie en Belastingdienst gezamenlijk optrekken. Bij die controles zijn tot op heden geen overtredingen van de vergunningvoorwaarden of signalen van mensenhandel of andere misstanden geconstateerd. Omdat de vergunningverlening en de handhaving van de vergunningvoorwaarden een lokale bevoegdheid is, spreek ik mij verder niet over deze specifieke casus uit. Ik vertrouw erop dat de gemeente Doetinchem de seksinrichting zal blijven controleren en zal ingrijpen, mochten er misstanden geconstateerd worden.

In meer algemene zin wil ik benadrukken dat ik belang hecht aan een goed gereguleerde branche, waar misstanden zoveel mogelijk voorkomen worden. Daar waar ze zich toch voordoen, moet dit stevig aangepakt worden. Dit vraagt zowel om uniforme regelgeving, als om adequaat toezicht en handhaving.

De afgelopen jaren is gebleken dat de bevoegdheid voor gemeenten om lokaal een vergunningplicht voor seksbedrijven in te stellen, heeft geleid tot verschillende vergunningsregimes: exploitanten moeten in de ene gemeente aan andere eisen voldoen dan in de andere. Daarnaast heeft zich binnen de seksbranche een verschuiving voorgedaan van seksinrichtingen naar minder zichtbare vormen van prostitutie zoals thuisprostitutie en escort. Beide zijn op dit moment niet (thuisprostitutie) of niet overal (escort) vergunningplichtig.

Het kabinet heeft geconcludeerd dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende garantie biedt voor een veilige en gezonde werkomgeving voor sekswerkers en voor het voorkomen en tegengaan van misstanden. Daarom moet deze aangescherpt en landelijk geüniformeerd worden. Het wetsvoorstel regulering sekswerk (Wrs) dat voorziet in een uniforme vergunningplicht voor seksbedrijven en een eveneens uniforme landelijke vergunningplicht voor individuele prostituees, ligt momenteel ter consultatie. De verwachting is dat dit wetsvoorstel zal bijdragen aan eenduidige vergunningverlening en handhaving en daarmee aan een veilige en gezonde branche.

In aanvulling hierop zal een deel van de middelen uit de motie van de leden Segers en Asscher (Kamerstuk 35 300, nr. 25) worden gebruikt om gerichte object- en persoonsgerichte controles uit te voeren, waaronder prostitutiecontroles. Uw Kamer is op 19 november jl. (Kamerstuk 28 638, nr. 177) nader geïnformeerd over de wijze waarop de middelen binnen de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel (AVIM) zullen worden aangewend.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Naar boven