Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934182 nr. 17

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 27 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel Na een onderdeel ingevoegd, luidende:

Nb

Hoofdstuk III, paragraaf 4, vervalt.

II

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «Deze wet treedt in werking» wordt vervangen door «De artikelen I, behoudens onderdeel Nb, en II treden in werking».

2. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Artikel I, onderdeel Nb, treedt in werking vijf jaar na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid. Bij algemene maatregel van bestuur kan, indien dat noodzakelijk is, worden bepaald dat dit lid buiten toepassing blijft.

Toelichting

De indiener van dit amendement beoogt de kwaliteit van de rijschoolbranche te verhogen. Het is de indiener van dit amendement onvoldoende duidelijk of de voorgestelde wetswijzigingen leiden tot dit resultaat. Om wetgeving effectief en doelmatig te hebben is reeds een evaluatiebepaling voorgesteld.1 Aanvullend daarop vindt de indiener van dit amendement het van belang dat de voorgestelde verplichting om bij de aanvraag van een certificaat een verklaring omtrent het gedrag te overleggen – een wijziging die hoe dan ook een toename van regeldruk veroorzaakt – in beginsel vijf jaar na inwerkingtreding automatisch wordt teruggedraaid. Slechts indien uit de eventuele evaluatie blijkt dat deze wetswijziging een duidelijke meerwaarde heeft, of indien het om andere dringende redenen noodzakelijk is, kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de verplichting blijft bestaan.

Remco Dijkstra


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 34 182, nr. 16.