34 157 Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

34 159 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN HELDER

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de financiële dekking voor de implementatie van de wetsvoorstellen betreffende het recht op bijstand politieverhoor (34 157) en (34 159) zoekt in het extra budget van de nationale politie van 105 miljoen euro per jaar;

overwegende dat dit bedrag bij de totstandkoming van het regeerakkoord toegezegd was voor «meer blauw op straat» en versterking van de recherchecapaciteit;

verzoekt de regering, de kosten die gepaard gaan met de genoemde wetsvoorstellen niet ten koste te laten gaan van de toegezegde extra gelden van 105 miljoen euro per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Helder

Naar boven