34 157 Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

34 159 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN HELDER

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wetsvoorstellen nrs. 34 157 en 34 159 aanzienlijke uitvoeringskosten met zich meebrengen en de werklaststijging ten koste zal gaan van de operationele capaciteit van de nationale politie;

overwegende dat dit, zeker gelet op de financiële krapte bij de nationale politie, zeer ongewenst is;

verzoekt de regering, de uitvoeringskosten en de werklaststijging niet ten koste te laten gaan van de huidige budgetten en de operationele sterkte bij de uitvoerende organisaties, waaronder de nationale politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Helder

Naar boven