34 139 Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2016

In mijn brief d.d. 26 juni 2015 (Kamerstuk 34 139, nr. 4) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de inzet van het Nederlandse EU-Voorzitterschap om te komen tot de Europese Agenda Stad, die inmiddels in EU-verband wordt aangeduid als de «Urban Agenda for the EU».

De Nederlandse inzet heeft er toe geleid dat op 30 mei 2016 tijdens de informele bijeenkomst van EU ministers verantwoordelijk voor Stedelijke Aangelegenheden tussen hen overeenstemming is bereikt over de Europese Agenda Stad. De Urban Agenda is vastgelegd in het «Pact van Amsterdam».

In de aanloop naar de totstandkoming van het Pact is intensief overleg gevoerd met alle lidstaten, de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s. Daarnaast zijn zowel nationale en Europese stedenkoepels als Europese instellingen, zoals het Europees parlement, het Europees Economisch Sociaal Comité en de Europese Investeringsbank nauw betrokken.

Hierbij bied ik u de Europese Agenda Stad, zoals vastgelegd in het «Pact van Amsterdam» op 30 mei 2016, aan1. Het Pact opent een nieuwe weg om Europese steden meer te betrekken bij de Europese besluitvorming teneinde de belangrijke uitdagingen waar Europese steden voor staan beter aan te kunnen pakken.

Het Nederlandse Voorzitterschap streeft er naar om nog voor het eind van ons Voorzitterschap ook de Raad Algemene Zaken zich te laten uitspreken over de Europese Agenda Stad.

Na afloop van het Voorzitterschap zal ik uw Kamer een toelichtende brief doen toekomen waarin het belang van de Europese Agenda Stad, de voornemens voor verdere Nederlandse participatie in de Europese Agenda Stad en de verbinding met, en de voortgang van, de Nederlandse Agenda Stad uiteen worden gezet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Bijlage: Establishing the Urban Agenda for the EU / Pact of Amsterdam2


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven