Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534130 nr. 17

34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 23 maart 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4d. Incidentenregistratie

 • 1. Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In de registratie wordt tevens aangegeven tot welke van de in het derde lid genoemde categorie degene behoort die de in het tweede lid, onderdeel a tot en met i genoemde incident heeft doen ontstaan, en de categorie waartoe degene behoort op wie het incident betrekking had.

 • 2. Incidenten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

  • b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;

  • c. wapenbezit;

  • d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • e. grove pesterijen;

  • f. discriminatie;

  • g. bedreigingen;

  • h. vernieling of diefstal van goederen;

  • i. bezit van, handel in of gebruik van drugs.

 • 3. De categorieën, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn: leerling, personeel, ouders of derden.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van de in het tweede lid genoemde incidenten en worden voorschriften gegeven over de wijze waarop wordt geregistreerd.

II

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40bis. Verwijdering bij ernstige incidenten

 • 1. Indien degene die het incident, bedoeld in artikel 4d, tweede lid, heeft doen ontstaan leerling is:

  • a. geeft het bevoegd gezag bij de eerste registratie, bedoeld in artikel 4d, eerste lid, een schriftelijke waarschuwing af aan de leerling en diens ouders;

  • b. organiseert het bevoegd gezag bij de tweede registratie een interventie die in elk geval bestaat uit een gesprek tussen de leerling, zijn ouders en de betrokken groepsleraar, en

  • c. besluit het bevoegd gezag bij de derde registratie tot verwijdering van de leerling.

 • 2. Artikel 40, elfde lid, tweede en derde volzin, artikel 43 en artikel 63, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdeel c.

III

Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 5b. Incidentenregistratie

 • 1. Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In de registratie wordt tevens aangegeven tot welke van de in het derde lid genoemde categorie degene behoort die de in het tweede lid, onderdeel a tot en met i genoemde incident heeft doen ontstaan, en de categorie waartoe degene behoort op wie het incident betrekking had.

 • 2. Incidenten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

  • b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;

  • c. wapenbezit;

  • d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • e. grove pesterijen;

  • f. discriminatie;

  • g. bedreigingen;

  • h. vernieling of diefstal van goederen;

  • i. bezit van, handel in of gebruik van drugs.

 • 3. De categorieën, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn: leerling, personeel, ouders of derden.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van de in het tweede lid genoemde incidenten en worden voorschriften gegeven over de wijze waarop wordt geregistreerd.

IV

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 40 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40bis. Verwijdering bij ernstige incidenten

 • 1. Indien degene die het incident, bedoeld in artikel 5b, tweede lid, heeft doen ontstaan leerling is:

  • a. geeft het bevoegd gezag bij de eerste registratie, bedoeld in artikel 5b, eerste lid, een schriftelijke waarschuwing af aan de leerling en diens ouders;

  • b. organiseert het bevoegd gezag bij de tweede registratie een interventie die in elk geval bestaat uit een gesprek tussen de leerling, en indien de leerling minderjarig is, zijn ouders, en de betrokken leraar of leraren, en

  • c. besluit het bevoegd gezag bij de derde registratie tot verwijdering van de leerling.

 • 2. Artikel 40, achttiende lid, tweede, derde en vierde volzin, het artikel met opschrift «Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering» en artikel 61, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdeel c.

V

Artikel III, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 3c. Incidentenregistratie

 • 1. Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In de registratie wordt tevens aangegeven tot welke van de in het derde lid genoemde categorie degene behoort die de in het tweede lid, onderdeel a tot en met i genoemde incident heeft doen ontstaan, en de categorie waartoe degene behoort op wie het incident betrekking had.

 • 2. Incidenten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

  • b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;

  • c. wapenbezit;

  • d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • e. grove pesterijen;

  • f. discriminatie;

  • g. bedreigingen;

  • h. vernieling of diefstal van goederen;

  • i. bezit van, handel in of gebruik van drugs.

 • 3. De categorieën, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn: leerling, personeel, ouders of derden.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van de in het tweede lid genoemde incidenten en worden voorschriften gegeven over de wijze waarop wordt geregistreerd.

VI

In artikel III wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 27bis. Verwijdering bij ernstige incidenten

 • 1. Indien degene die het incident, bedoeld in artikel 3c, tweede lid, heeft doen ontstaan leerling is:

  • a. geeft het bevoegd gezag bij de eerste registratie, bedoeld in artikel 3c, eerste lid, een schriftelijke waarschuwing af aan de leerling en diens ouders;

  • b. organiseert het bevoegd gezag bij de tweede registratie een interventie die in elk geval bestaat uit een gesprek tussen de leerling, en indien de leerling minderjarig is, zijn ouders, en een bij de leerling betrokken leraar of leraren, en

  • c. besluit het bevoegd gezag bij de derde registratie tot verwijdering van de leerling.

 • 2. Artikel 27, eerste lid, derde volzin, artikel 27c en artikel 28, zijn van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdeel c.

VII

Artikel IV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 6b. Incidentenregistratie

 • 1. Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In de registratie wordt tevens aangegeven tot welke van de in het derde lid genoemde categorie degene behoort die de in het tweede lid, onderdeel a tot en met i genoemde incident heeft doen ontstaan, en de categorie waartoe degene behoort op wie het incident betrekking had.

 • 2. Incidenten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

  • b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;

  • c. wapenbezit;

  • d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • e. grove pesterijen;

  • f. discriminatie;

  • g. bedreigingen;

  • h. vernieling of diefstal van goederen;

  • i. bezit van, handel in of gebruik van drugs.

 • 3. De categorieën, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn: leerling, personeel, ouders of derden.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van de in het tweede lid genoemde incidenten en worden voorschriften gegeven over de wijze waarop wordt geregistreerd.

VIII

In artikel IV wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44bis. Verwijdering ernstige incidenten

 • 1. Indien degene die het incident, bedoeld in artikel 6b, tweede lid, heeft doen ontstaan leerling is:

  • a. geeft het bevoegd gezag bij de eerste registratie, bedoeld in artikel 6b, eerste lid, een schriftelijke waarschuwing af aan de leerling en diens ouders;

  • b. organiseert het bevoegd gezag bij de tweede registratie een interventie die in elk geval bestaat uit een gesprek tussen de leerling, zijn ouders en een bij de leerling betrokken leraar of leraren, en

  • c. besluit het bevoegd gezag bij de derde registratie tot verwijdering van de leerling.

 • 2. Artikel 44, vierde lid, tweede volzin en artikel 65 zijn van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdeel c.

IX

Artikel V, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «wordt een nieuw artikel» vervangen door: worden twee artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4b. Incidentenregistratie

 • 1. Het bevoegd gezag houdt een register in stand waarin incidenten worden opgenomen die zich hebben voorgedaan op de locatie waarover de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zich uitstrekt, dan wel zich hebben voorgedaan op een andere locatie doch tijdens activiteiten die zijn georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. In de registratie wordt tevens aangegeven tot welke van de in het derde lid genoemde categorie degene behoort die de in het tweede lid, onderdeel a tot en met i genoemde incident heeft doen ontstaan, en de categorie waartoe degene behoort op wie het incident betrekking had.

 • 2. Incidenten als bedoeld in het eerste lid zijn:

  • a. fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;

  • b. fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;

  • c. wapenbezit;

  • d. seksueel misbruik en seksuele intimidatie;

  • e. grove pesterijen;

  • f. discriminatie;

  • g. bedreigingen;

  • h. vernieling of diefstal van goederen;

  • i. bezit van, handel in of gebruik van drugs.

 • 3. De categorieën, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, zijn: leerling, personeel, ouders of derden.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de nadere uitwerking van de in het tweede lid genoemde incidenten en worden voorschriften gegeven over de wijze waarop wordt geregistreerd.

X

In artikel V wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Na artikel 64 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 64bis. Verwijdering ernstige incidenten

 • 1. Indien degene die het incident, bedoeld in artikel 4b, tweede lid, heeft doen ontstaan leerling is:

  • a. geeft het bevoegd gezag bij de eerste registratie, bedoeld in artikel 4b, eerste lid, een schriftelijke waarschuwing af aan de leerling en diens ouders;

  • b. organiseert het bevoegd gezag bij de tweede registratie een interventie die in elk geval bestaat uit een gesprek tussen de leerling, en indien de leerling minderjarig is, zijn ouders, en een bij de leerling betrokken leraar of leraren, en

  • c. besluit het bevoegd gezag bij de derde registratie tot verwijdering van de leerling.

 • 2. Artikel 64, eerste lid, derde volzin, is van overeenkomstige toepassing op het eerste lid, onderdeel c.

Toelichting

Dit amendement introduceert een verplichte incidentenregistratie als onderdeel van de monitoring van de sociale veiligheid op school. Daarnaast regelt het amendement dat op basis van het registratiesysteem een three strikes and you’re out- systeem wordt geïntroduceerd voor leerlingen ten aanzien van ernstige incidenten.

Beertema