Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 9

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 8 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.2a. Gemeentelijk erfgoed

Artikel 3.12a. Gemeentelijk erfgoed

  • 1. De gemeenteraad stelt een erfgoedverordening vast.

  • 2. De erfgoedverordening bevat voorschriften over de aanwijzing en bescherming van cultureel erfgoed als gemeentelijk erfgoed.

  • 3. De voorschriften, bedoeld in het tweede lid, hebben uitsluitend betrekking op cultureel erfgoed gelegen binnen de gemeente, dat van bijzonder belang is voor die gemeente vanwege de cultuurhistorische waarde.

  • 4. De erfgoedverordening bevat tevens voorschriften omtrent de inrichting van een gemeentelijk erfgoedregister.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het college van burgemeester en Wethouders de taak krijgen lokale en gemeentelijke cultuurgoederen te beschermen. De indiener is van mening dat gemeenten niet alleen een afgeleide wettelijke taak hebben om cultureel erfgoed te beheren en te behouden, maar dat het van belang is dat deze taken expliciet in de wet worden benoemd.

Dik-Faber