Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 41

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 41 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NRS. 19 EN 20

Ontvangen 10 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt na de begripsomschrijving van «cultuurgoed» een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

ensemble:

een op grond van artikel 3.6a aangewezen rijksmonument met cultuurgoederen;.

II

Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.2a. Aanwijzing van ensemble

Artikel 3.12a. Aanwijzing als ensemble

Onze Minister kan ambtshalve besluiten een rijksmonument tezamen met cultuurgoederen aan te wijzen als ensemble, indien het geheel van rijksmonument en de cultuurgoederen in onderlinge samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is.

Artikel 3.12b. Informatiesysteem en rijksmonumentenregister

  • 1. Onze Minister houdt een informatiesysteem van aangewezen ensembles bij dat is gekoppeld aan het rijksmonumentenregister.

  • 2. Het informatiesysteem kan door een ieder worden geraadpleegd.

  • 3. Het informatiesysteem bevat voor een opgenomen ensemble in ieder geval een algemene omschrijving, een opsomming van het rijksmonument en, voor zover de eigenaar daarmee heeft ingestemd, de cultuurgoederen die behoren tot het ensemble en de motivering van de aanwijzing van het ensemble.

Artikel 3.12c. Wijziging in aanwijzing

  • 1. Onze Minister kan een besluit tot aanwijzing als ensemble ambtshalve wijzigen of intrekken.

  • 2. Onze Minister kan ambtshalve verbeteringen van feitelijke aard aanbrengen in de beschrijving van het ensemble.

Toelichting

Dit amendement regelt de mogelijkheid om monumenten en hun interieurs in samenhang aan te wijzen als ensemble. De indieners vinden het van belang om de samenhang en elkaar versterkende waarde van monumenten en hun interieurs tot uitdrukking te brengen door de aanwijzing in een apart informatiesysteem. Hierdoor wordt de kennis over belangrijke ensembles en hun waarde vergroot en worden de inspanningen voor de bescherming van ensembles ondersteund. De samenhang kan tijdens het gebruik van het monument ontstaan zijn, of doordat het gebouw en het interieur in samenhang ontworpen zijn. Voor aanwijzing dient de samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis te zijn.

Door dit amendement wordt de verantwoordelijkheid van gemeenten niet uitgebreid, die blijft zich richten op de Rijksmonumenten.

Vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de veiligheid is er een beperking gesteld aan de opname van gegevens in het informatiesysteem voor ensembles. In alle gevallen zal er een algemene omschrijving van het ensemble opgenomen worden. Een gedetailleerde omschrijving en de motivering voor de aanwijzing van het ensemble worden slechts opgenomen na toestemming van de eigenaar. Hiermee worden de belangen van de eigenaar beschermd.

Monasch Bisschop Dik-Faber