Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 37

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 37 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 9 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.2a. Gemeentelijk erfgoed

Artikel 3.12a. Gemeentelijk erfgoed

  • 1. De gemeenteraad kan een erfgoedverordening vaststellen.

  • 2. De verordening ziet op het beheer en behoud van cultureel erfgoed gelegen binnen de desbetreffende gemeente, dat van bijzonder belang is voor die gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis.

  • 3. Het college van burgemeester en wethouders houdt een gemeentelijk erfgoedregister van aangewezen cultureel erfgoed bij.

Toelichting

Met dit amendement wordt het belang van lokaal erfgoed benadrukt. Als een College van Burgemeester en Wethouders niet zorgt voor de bescherming van dit waardevolle erfgoed middels een verordening, geeft dit amendement de gemeenteraad de positie om een erfgoedverordening op te stellen. Het amendement biedt daarmee ook de basis voor het gesprek over het behoud van erfgoed en het maken van de afweging of en hoe erfgoed het best behouden kan worden.

Dik-Faber