Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 36

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 9 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Onze Minister kan het vijfde lid buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover onverkorte toepassing daarvan, gelet op daarmee verband houdende kosten, in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement een weigeringsgrond op te nemen met betrekking tot de aanvaardingsplicht van de Minister. Aangezien op voorhand niet te voorzien is wat aan de Staat zal worden aangeboden, is het denkbaar dat de Staat met disproportionele kosten voor beheer wordt geconfronteerd. In deze onvoorziene gevallen voorziet dit amendement voor een weigeringsgrond.

Keijzer