Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 23

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan hoofdstuk 7 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende:

§ 7.4. Investeren opbrengt vervreemding monumenten en cultuurgoederen

Artikel 7.9. Verplichte aanwending voor behoud en ontwikkeling collecties

De opbrengst van de vervreemding van een cultuurgoed, verzameling of monument door Onze Minister, gedeputeerde staten of het college van burgemeester en wethouders wordt uitsluitend aangewend voor het behoud of de ontwikkeling van collecties in beheer van musea.

Toelichting

Indiener is van mening dat opbrengsten bij verkoop van erfgoed door overheden (in beheer bij musea) altijd moeten worden besteed aan behoud en ontwikkeling van collecties in beheer van musea. Dat is in lijn met de Ethische Code voor Musea en de daarvan afgeleide LAMO (Leidraad Afstoting Museale Objecten). Dit voorkomt afstoting om louter financiële redenen.

Jasper van Dijk