Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 22

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 2 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt in de begripsbepaling van «rijksmonument» vóór «of archeologisch» ingevoegd: eventueel tezamen met het terrein waarop of het landschap waarin het monument is gelegen.

II

In artikel 3.1 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het besluit tot aanwijzing als rijksmonument kan mede het terrein waarop of landschap waarin dat monument is gelegen omvatten, indien dat terrein of landschap deel uitmaakt van cultureel erfgoed.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook landschappen en (stads)tuinen die bij rijksmonumenten horen als rijksmonument kunnen worden aangewezen. Parken of historische (stads)tuinen kunnen onderdeel zijn van een ensemble. Het moet wettelijk mogelijk zijn om monumenten aan te wijzen in combinatie met het bijbehorende landschap, park of (stads)tuin.

Dik-Faber