Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 20

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 1 juni 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 3.3, vierde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het rijksmonumentenregister tevens gegevens ter identificatie van het beschermde cultuurgoed of de beschermde verzameling.

II

Aan artikel 3.7, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende:

Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het besluit tevens een algemene omschrijving van de samenhang tussen het beschermd cultuurgoed of de beschermde verzameling en het rijksmonument.

III

Aan artikel 3.11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Indien Onze Minister van oordeel is dat een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling tezamen met een rijksmonument van belang is voor de cultuurhistorische waarde en beleving van cultureel erfgoed, bevat het register tevens een algemene omschrijving van de samenhang tussen het beschermd cultuurgoed of de beschermde verzameling en het rijksmonument.

Toelichting

Ondergetekende vindt het van belang dat de Erfgoedwet rekenschap geeft van de samenhang tussen rijksmonumenten en de voorwerpen en elementen die hier nauw mee samenhangen. Het ligt in ieder geval voor de hand dat de relatie wordt aangegeven tussen aangewezen rijksmonumenten en beschermde cultuurgoederen en verzamelingen die nauw met deze monumenten samenhangen. Dit amendement verplicht de Minister om in het rijksmonumentenregister de relatie met beschermde cultuurgoederen en verzamelingen aan te tekenen. Eveneens dient een aanwijzingsbesluit voor een beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling vergezeld te gaan van een algemene omschrijving van de relatie met het rijksmonument. In lijn met de ambtshalve aanwijzingen is het aan de Minister om te beoordelen of in voldoende mate sprake is van samenhang tussen monument en cultuurgoed of verzameling. Op deze wijze worden de inspanningen voor de bescherming van ensembles ondersteund.

Bisschop