Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 19

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH

Ontvangen 29 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1 wordt na de begripsomschrijving van «cultuurgoed» een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

ensemble:

een op grond van artikel 3.6a aangewezen rijksmonument tezamen met beschermd cultuurgoed of beschermde verzameling;.

II

Na paragraaf 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3.2a. Aanwijzing van ensemble

Artikel 3.6a. Aanwijzing als ensemble

Onze Minister kan ambtshalve besluiten beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling als bedoeld in artikel 3.7 tezamen met een rijksmonument als bedoeld in artikel 3.1 aan te wijzen als ensemble, indien dat beschermde cultuurgoed of die beschermde verzameling:

  • a. wezenlijk onderdeel uitmaakt van dat rijksmonument,

  • b. daarvoor van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is, en

  • c. als onvervangbaar en onmisbaar als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, behoort te worden behouden als onderdeel van dat rijksmonument.

Artikel 3.6b. Rijksmonumentenregister

  • 1. In het Rijksmonumentenregister, bedoeld in artikel 3.3, wordt vermeld of het rijksmonument, bedoeld in artikel 3.1, tezamen met beschermd cultuurgoed of een beschermde verzameling als bedoeld in artikel 3.7, aangewezen is als ensemble als bedoeld in artikel 3.6a.

  • 2. Artikel 3.11, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.6c. Wijziging in aanwijzing

  • 1. Onze Minister kan een besluit tot aanwijzing als ensemble ambtshalve wijzigen of intrekken.

  • 2. Onze Minister kan ambtshalve verbeteringen van feitelijke aard aanbrengen in de beschrijving van het ensemble.

Toelichting

Dit amendement regelt de mogelijkheid om monumenten en hun interieurs in samenhang te kunnen beschermen. Hiervoor moeten de cultuurgoederen die onderdeel uitmaken van het interieur zelf al voldoende waarde voor het Nederlands cultuurbezit vertegenwoordigen om beschermwaardig te zijn. Daarnaast dienen de cultuurgoederen van het ensemble een wezenlijk en onmisbaar onderdeel te vormen van het monument. Deze verwevenheid kan tijdens het gebruik van het monument ontstaan zijn, of doordat het gebouw en het interieur in samenhang ontworpen zijn.

De aanwijzing als ensemble zal voor een beperkt aantal rijksmonumenten relevant zijn, doordat hier de samenhang tussen het monument en het beschermwaardige interieur sterk genoeg is.

Monasch