Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 18

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID MONASCH

Ontvangen 29 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10.17 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 10.18. Monumentenwet 1988

Aan artikel 11, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 wordt voor de punt aan het slot van de zin een zinsnede toegevoegd, luidende:

, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.

Toelichting

Voor de instandhouding van Rijksmonumenten is een aantal stimulerende financiële instrumenten. Daarnaast is het verboden een monument te beschadigen of te vernielen. Er bestaat echter geen directe plicht om het minimale onderhoud aan een monument te plegen dat nodig is om de instandhouding te verzekeren.

Er is jurisprudentie opgebouwd over de verplichting om monumenten in stand te houden en er zijn generieke instrumenten om eigenaren te bewegen om onderhoud aan gebouwen te plegen. Deze leggen de norm voor het onderhoud aan monumenten onvoldoende eenduidig vast.

Ten aanzien van Rijksmonumenten legt dit amendement de norm vast dat de eigenaar de plicht heeft om het monument zodanig te onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is.

Omdat de werking van de Monumentenwet eindigt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal er een vergelijkbaar amendement ingediend worden bij de behandeling van de Omgevingswet, op het moment dat dit amendement aangenomen wordt.

Monasch