Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534109 nr. 13

34 109 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN

Ontvangen 28 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Paragraaf 4.2 vervalt.

Toelichting

Het is aan overheden zelf om te bepalen wat te doen met cultuurgoederen. De Erfgoedwet geeft in voldoende mate en met een helder kader aan op welke wijze de Minister kan besluiten tot het aanwijzen van cultuurgoederen als beschermde cultuurgoed. Door het laten vervallen van deze paragraaf vervallen de artikelen 4.17 tot en met 4.20 die specifiek zien op de procedure ten aanzien van cultuurgoed van Staat, provincie of gemeente. Bovendien wordt er op deze manier geen onderscheid meer gemaakt tussen het publieke en particuliere bezit van cultuurgoederen.

Van Veen