Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534105 nr. 17

34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VELDMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 30 juni 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, komt artikel 3l, derde lid, te luiden:

  • 3. De in een adviesaanvraag verstrekte informatie over een vermoeden van een misstand en het advies worden door de afdeling advies niet verstrekt aan de afdeling onderzoek, tenzij de werknemer schriftelijk verklaart daar geen bezwaar tegen te hebben.

Toelichting

De indieners van het wetsvoorstel beogen een duidelijke scheiding tussen de afdeling advies en de afdeling onderzoek. Die keuze is niet helemaal doorgetrokken. De indieners van dit amendement vinden dat het uitgangspunt van de scheiding alleen actief doorbroken mag worden door de persoon die informatie of advies vraagt. Hij dient de regie te houden. Informatie die gegeven is in het kader van een adviesaanvraag mag alleen doorgegeven worden aan de afdeling onderzoek als de werknemer daar toestemming voor geeft en dat schriftelijk verklaart.

Bisschop Veldman